හඳුන්වාදීම

නාග්පූර් යනු ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ තුන්වන විශාලතම නගරය සහ ශීත අගනුවරයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක