හඳුන්වාදීම

නගෝයා යනු ජපානයේ චබු කලාපයේ විශාලතම නගරයයි. එය ජපානයේ සිව්වන විශාලතම සංස්ථාගත නගරය වන අතර වැඩිම ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශයකි. මධ්‍යම හොන්ෂු හි පැසිෆික් වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති එය අයිචි ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ටෝකියෝ, ඔසාකා, කෝබේ, යොකොහාමා සහ චිබා යන වරායන් සමඟ ජපානයේ ප්‍රධාන වරායන්ගෙන් එකකි.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක