හඳුන්වාදීම

මයිසූර් පිහිටා තිබෙන්නේ චමුන්ඩි කඳු පාමුල බැංගලෝරයේ නිරිත දෙසින් කි.මී.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක