හඳුන්වාදීම

මයිමෙන්සිං යනු බංග්ලාදේශයේ මීමින්සිං අංශයේ අගනුවරයි. රට අගනුවර වන ඩකා සිට කි.මී. 120 ක් (සැතපුම් 75 ක්) උතුරින් පිහිටි බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගඟේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක