හඳුන්වාදීම

මස්කෙගොන් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර මිචිගන් හි බටහිර වෙරළ තීරයේ විශාලතම ජනාකීර්ණ නගරය වේ. 2010 සංගණනයේදී නගර ජනගහනය 38,401 කි. නගරය මස්කෙගොන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය මස්කෙගොන් නගරයේ නිරිතදිග කෙළවරේ පිහිටා ඇති නමුත් පරිපාලනමය වශයෙන් ස්වාධීන වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි