හඳුන්වාදීම

මස්කට් යනු ඕමානයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය මස්කට් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ ආසනයයි. සංඛ්‍යාලේඛන හා තොරතුරු පිළිබඳ ජාතික මධ්‍යස්ථානයට (එන්.සී.එස්.අයි) අනුව, 1.4 සැප්තැම්බර් වන විට මස්කට් ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ මුළු ජනගහනය මිලියන 2018 දක්වා ළඟා විය.

  • මුදල් ඕමානි රියාල්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක