හඳුන්වාදීම

මවුන්ට් වර්නන් යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් හි ස්කගිට් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 31,743 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. එය වොෂිංටන් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ මවුන්ට් වර්නන්-ඇනකෝර්ට්ස් හි ප්‍රධාන නගර දෙකෙන් එකකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි