හඳුන්වාදීම

මෝසෙස් විල යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් හි ග්‍රාන්ට් කවුන්ටි හි පිහිටි නගරයකි. 20,366 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 2010 කි. මෝසෙස් විල ග්‍රාන්ට් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරයයි. නගරය ග්‍රාන්ට් කවුන්ටි සියල්ලම ඇතුළත් වන මෝසෙස් විල මයික්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශය නැංගුරම් ලා ඇති අතර එය මෝසෙස් විල-ඔතෙලෝ ඒකාබද්ධ සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ කොටසකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි