හඳුන්වාදීම

මොන්ට්පෙලියර් යනු මධ්‍යධරණි මුහුදේ ප්‍රංශයේ දකුණු වෙරළට ආසන්න නගරයකි. එය හෙරෝල්ට් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. එය පිහිටා ඇත්තේ ඔක්සිටානි කලාපයේ ය. 2016 දී පුද්ගලයින් 607,896 ක් නාගරික ප්‍රදේශයේ සහ 281,613 ක් නගරයේ ජීවත් වූහ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක