මොන්ට්ගොමරි, ඇල්
එක්සත් ජනපදය

මොන්ට්ගොමරි, ඇල්

විස්මිත බොඩිබ් සැපයුම්කරුවන්, නුරු සම්බාහනය මොන්ට්ගොමරි නාමාවලිය

හඳුන්වාදීම

මොන්ට්ගොමරි යනු එක්සත් ජනපදයේ ඇලබාමා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර මොන්ට්ගොමරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. රිචඩ් මොන්ට්ගොමරි සඳහා නම් කර ඇති මෙය ඇලබාමා ගඟ අසබඩ මෙක්සිකෝ බොක්ක වෙරළබඩ තැනිතලාවේ පිහිටා ඇත. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය මොන්ට්ගොමරි නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය මාර්තු-මැයි, සැප්තැම්බර්-නොවැම්බර්