හඳුන්වාදීම

මොන්රෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ මොන්රෝ ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 20,733 සංගණනයේදී මොන්රෝ හි ජනගහනය 2010 කි. ඊරි විලෙහි බටහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මෙම නගරය දකුණින් මාන්රෝ චාටර් ටවුන්ෂිප් විසින් මායිම් කර ඇත, නමුත් දෙක පාලනය කරනු ලබන්නේ ස්වාධීනව ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි