හඳුන්වාදීම

කැනේඩියානු නිව් බ්‍රන්ස්වික් හි ප්‍රධාන නාගරික මධ්‍යස්ථාන තුනෙන් එකක් වන මොන්ක්ටන්, ශාන්ත ජෝන් සහ අගනුවර වන ෆ්‍රෙඩ්රික්ටන් ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක