හඳුන්වාදීම

මොනාකෝ නගරය යනු මොනාකෝ හි විදුහල්පතිත්වයේ දකුණු කේන්ද්‍රීය වාට්ටුවයි. මධ්‍යධරණි මුහුද දක්වා විහිදෙන ප්‍රධාන භූමියක පිහිටා ඇති මෙය රොක් (ප්‍රංශ: ලෙ රොචර්) යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වේ. “මොනාකෝ නගරය” යන නම නොමඟ යවන සුළුය: එය නගරයක් නොව historical තිහාසික හා සංඛ්‍යානමය දිස්ත්‍රික්කයකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක