හඳුන්වාදීම

මිසූලා යනු එක්සත් ජනපදයේ මොන්ටානා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි; එය මිසූලා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය ක්ලාක් ෆෝක් ගඟ දිගේ බටහිර මොන්ටානාහි බිටර්රූට් සහ බ්ලැක්ෆූට් ගංගා සමඟ එක්වන අතර කඳු වැටි පහක අභිසාරීතාවයේ පිහිටා ඇත. එබැවින් එය බොහෝ විට “නිම්න පහක කේන්ද්‍රස්ථානයක්” ලෙස හැඳින්වේ. 2018 දී එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් නගරයේ ජනගහනය 74,428 ක් සහ මිසූලා අගනගරයේ ජනගහනය 118,791 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි