හඳුන්වාදීම

මිස්කොල්ක් යනු ඊසානදිග හංගේරියාවේ පිහිටි නගරයකි. 161,265 ක ජනගහනයක් සහිත (1 ජනවාරි 2014 වන දින) මිස්කෝල්ක් හංගේරියාවේ සිව්වන විශාලතම නගරය වේ (බුඩාපෙස්ට්, ඩෙබ්‍රෙසන් සහ සෙගෙඩ් පිටුපස).

  • මුදල් හංගේරියානු
  • භාෂාව හංගේරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක