හඳුන්වාදීම

මින්ස්ක් යනු ස්විස්ලායි සහ නියාමිහා ගංගා වල පිහිටා ඇති බෙලරුස් අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. අගනුවර ලෙස මින්ස්ක් බෙලරුස් හි විශේෂ පරිපාලන තත්වයක් ඇති අතර මින්ස්ක් කලාපයේ සහ මින්ස්ක් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් බෙලාරුසියානු රූබල්
  • භාෂාව බෙලරුසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක