මිනිපොලිස්, MN
එක්සත් ජනපදය

මිනිපොලිස්, MN

විස්මිත බොඩිබ් සැපයුම්කරුවන්, නුරු සම්බාහනය මිනියාපොලිස්, එම්එන් නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

මිනියාපොලිස් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 16 වන විශාලතම අගනගරයේ ප්‍රධාන නගරය වේ. 2018 වන විට මිනියාපොලිස් හි ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 425,403 ක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 46 වන විශාලතම නගරය බවට පත්වේ. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නුරු සම්බාහනය මිනියාපොලිස්, එම්.එන් නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්