හඳුන්වාදීම

මිල්වෞකි යනු විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ මැදපෙරදිග පස්වන විශාලතම නගරයයි. නාමික රටෙහි ආසනය, එය මිචිගන් විලෙහි බටහිර වෙරළ තීරයේ ය. එහි ඇස්තමේන්තුගත 2018 ජනගහනය අනුව ශ්‍රේණිගත කර ඇති මිල්වෞකි එක්සත් ජනපදයේ 31 වන විශාලතම නගරය විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි