හඳුන්වාදීම

මිගෙල් හිඩාල්ගෝ යනු මෙක්සිකෝ නගරය බෙදී ඇති ඇල්කල්ඩියාස් (මහ නගර සභා) 16 න් එකකි. එය 1970 දී නිර්මාණය කරන ලද අතර T තිහාසික ප්‍රදේශ වන ටකුබා, චැපුල්ටෙපෙක් සහ ටකුබයා සමඟ එක්වී පොලන්කෝ සහ ලෝමාස් ඩි චැපල්ටෙපෙක් වැනි අසල්වැසි ප්‍රදේශ ගණනාවකට සම්බන්ධ විය.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක