හඳුන්වාදීම

මෙරිඩියන් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසිසිපි ප්‍රාන්තයේ හත්වන විශාලතම නගරය වන අතර 41,148 සංගණනයේදී 2010 ක ජනගහනයක් සහ 2018 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 37,325 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි