හඳුන්වාදීම

මෙන්ඩෝසා යනු ආර්ජන්ටිනාවේ මෙන්ඩෝසා පළාතේ අගනුවරයි.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක