හඳුන්වාදීම

මෙම්ෆිස් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසිහි නිරිතදිග ෂෙල්බි ප්‍රාන්තයේ මිසිසිපි ගඟ අසබඩ පිහිටි නගරයකි. 2018 නගර ජනගහනය 650,618 ක් වූ අතර මෙම්ෆිස් මිසිසිපි ගඟේ විශාලතම නගරය වන අතර ටෙනසිහි දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය මෙන්ම එක්සත් ජනපදයේ 26 වන විශාලතම නගරය ද විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි