හඳුන්වාදීම

මෙඩිසින් හැට් යනු කැනඩාවේ ගිනිකොනදිග ඇල්බර්ටා හි පිහිටි නගරයකි. එය දකුණු සස්කැච්වන් ගඟ දිගේ පිහිටා ඇත. එය ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර 169 (සැතපුම් 105) නැගෙනහිරින් ලෙත්බ්‍රිජ් සහ කැල්ගරි සිට ගිනිකොන 295 (සැතපුම් 183) කි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක