හඳුන්වාදීම

මෙඩ්ෆර්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔරිගන්හි ජැක්සන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. 1 ජුලි 2018 වන විට, නගරයේ මුළු ජනගහනය 82,347 ක් සහ මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයක ජනගහනය 217,479 ක් වූ අතර මෙඩ්ෆර්ඩ් එම්එස්ඒ ඔරිගන්හි සිව්වන විශාලතම මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි