හඳුන්වාදීම

මෙඩෙලින් යනු බොගෝටාට පසුව කොලොම්බියාවේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර ඇන්ටියොක්වියා දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර වේ.