හඳුන්වාදීම

මේදන් යනු ඉන්දුනීසියානු පළාතේ උතුරු සුමාත්‍රාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. සුමත්‍රා හි කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් සහ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වන එය ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රධාන මධ්‍යම නගර හතරෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. ජකර්තා, සුරබායා සහ මාකස්සාර් ද ඒ අතර වේ.

  • මුදල් ID රුපියා
  • භාෂාව ඉන්දුනීසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක