හඳුන්වාදීම

මීඩ්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ ක්‍රෝෆර්ඩ් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. නගරය ඊරී සිට සැතපුම් 40 ක් (කි.මී. 64) සහ පිට්ස්බර්ග් සිට සැතපුම් 90 ක් (කි.මී. 140) ඇතුළත පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි