හඳුන්වාදීම

මැසැටලින් යනු මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ සිනාලෝවා නගරයේ පිහිටි නගරයකි. නගරය මසාටලීන් මහ නගර සභාව ලෙස හැඳින්වෙන අවට මහ නගර සභාව සඳහා නාගරික ආසනය ලෙස සේවය කරයි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක