මේසන් සිටි, අයි.ඒ.
එක්සත් ජනපදය

මේසන් සිටි, අයි.ඒ.

ඩෙස් මොයින්ස්, අයිඒ හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ සංවේදී නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

මේසන් නගරය යනු එක්සත් ජනපදයේ අයෝවා හි සෙරෝ ගෝර්ඩෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 28,079 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය 29,172 සංගණනයේදී 2000 සිට අඩුවීමකි. ඩෙස් මොයින්ස්, අයිඒ හි කම්මැලි නොවන්න. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න සංවේදී නුරු සම්බාහනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්