හඳුන්වාදීම

මාටින්ස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වර්ජිනියාවේ බර්ක්ලි ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර පහළ ෂෙනැන්ඩෝවා නිම්නයේ ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර පෑන්හැන්ඩල් කලාපයේ කෙළවරේ පිහිටා ඇත. 17,465 සංගණන ඇස්තමේන්තුවට අනුව එහි ජනගහනය 2018 ක් වූ අතර එය නැගෙනහිර පෑන්හැන්ඩල්හි විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්තයේ අටවන විශාලතම මහ නගර සභාව බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි