හඳුන්වාදීම

මර්සෙයිල් යනු බුච්-ඩු-රෝන් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ප්‍රොවෙන්ස්-ඇල්පෙස්-කෝට් ඩි අසූර් කලාපයේ ප්‍රාන්තයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයේ රෝන් මුඛය අසල ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක