හඳුන්වාදීම

මාන්ටා යනු ඉක්වදෝරයේ මනබේ පළාතේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ නගරයකි. එය පළාතේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර රටේ පස්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ. මාන්ටා පූර්ව කොලොම්බියානු යුගයේ සිට පැවතුනි. එය මාන්තවරුන්ගේ වෙළඳ කණුවක් විය. 2001 සංගණනයට අනුව නගරයේ වැසියන් 192,322 ක් සිටියහ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක