හඳුන්වාදීම

මෑන්ස්ෆීල්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි රිච්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. කොලම්බස් සහ ක්ලීව්ලන්ඩ් අතර අන්තර් රාජ්‍ය 71 හරහා පිහිටා ඇති එය ඇලෙගනී සානුවේ බටහිර කඳු පාමුල පිහිටි ඊසානදිග ඔහියෝ සහ උතුරු-මධ්‍යම ඔහියෝ ප්‍රදේශවල කොටසකි. මෙම නගරය කොලොම්බස් සිට ඊසාන දෙසින් සැතපුම් 65 ක් (කි.මී. 105), ක්ලීව්ලන්ඩ් සිට නිරිත දෙසින් සැතපුම් 65 ක් (කි.මී. 105) සහ ටොලිඩෝ සිට ගිනිකොන දෙසින් සැතපුම් 91 ක් (කි.මී. 146) පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි