මෑන්හැටන්, කේ.එස්
එක්සත් ජනපදය

මෑන්හැටන්, කේ.එස්

කේඑස් හි මෑන්හැටන් හි ඔබේ ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

මෑන්හැටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඊසානදිග කැන්සාස් හි කැන්සාස් ගඟ සහ බිග් බ්ලූ ගඟ හන්දියේ පිහිටි නගරයකි. එය පොට්ටවටෝමි ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදී ගියද එය රිලී ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගර ජනගහනය 52,281 කි. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහනය මෑන්හැටන්, කේඑස්.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්