හඳුන්වාදීම

මැන්චෙස්ටර් යනු 547,627 වන විට 2018 ක ජනගහනයක් සහිත එංගලන්තයේ ග්‍රේටර් මැන්චෙස්ටර් හි නගර සහ අගනගරයකි (එය ඉංග්‍රීසි ජනගහනයෙන් පස්වන ස්ථානය බවට පත්වේ).

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක