හඳුන්වාදීම

මැන්චෙස්ටර් යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු නිව් හැම්ප්ෂයර් හි පිහිටි නගරයකි. එය උතුරු නිව් එංගලන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි (මේන්, නිව් හැම්ප්ෂයර් සහ වර්මොන්ට් ප්‍රාන්ත). 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 109,565 ක් වූ අතර 2018 දී ජනගහනය 112,525 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි