හඳුන්වාදීම

මනවුස් යනු බ්‍රසීලියානු ඇමසොනාස් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය 2019 ජනගහනය 2,182,763 ක් වන ඇස්තමේන්තුගත බ්‍රසීලයේ හත්වන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක