හඳුන්වාදීම

මනමා යනු බහරේනයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර දළ වශයෙන් ජනගහනය 157,000 කි.

  • මුදල් බහරේන් ඩිනාර්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක