හඳුන්වාදීම

මනගුවා යනු නිකරගුවාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එය නාමික දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යස්ථානයකි. මනගුවා විලෙහි නිරිතදිග වෙරළ තීරයේ සහ මනගුවා දෙපාර්තමේන්තුව තුළ පිහිටා ඇති අතර, එහි පරිපාලන සීමාවන් තුළ 1,042,641 දී 2016 ක ජනගහනයක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයේ ජනගහනය 1,401,687 ක් වන අතර ඊට අමතරව සියුඩාඩ් සැන්ඩිනෝ, එල් ක ru සෙරෝ, නින්ඩිරේ යන මහ නගර සභා ද ඇතුළත් වේ. , ටික්වාන්ටෙප් සහ ටිපිටප.

  • මුදල් නිකරගුවාවේ කෝර්ඩෝබා
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක