හඳුන්වාදීම

මැල්මේ යනු ස්වීඩන් ප්‍රාන්තයේ (ස්කානියා) විශාලතම නගරයයි. එය ස්ටොක්හෝම් සහ ගොතන්බර්ග්ට පසුව ස්වීඩනයේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර ස්කැන්ඩිනේවියාවේ හයවන විශාලතම නගරය වන අතර එහි ජනගහනය 316,588 කි (නාගරික මුළු එකතුව 338,230 දී 2018).

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක