හඳුන්වාදීම

මැලගා යනු ඇන්ඩලූසියාවේ ස්වායත්ත ප්‍රජාවේ මැලගා පළාතේ අගනුවර වන ස්පා Spain ් of යේ මහ නගර සභාවකි. 571,026 දී 2018 ක ජනගහනයක් සහිත එය සෙවිල්ට පසුව ඇන්ඩලූසියාවේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහ ස්පා .් in යේ හයවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක