හඳුන්වාදීම

මාකසාර් යනු ඉන්දුනීසියානු පළාතේ දකුණු සුලවේසි අගනුවරයි. එය නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ කලාපයේ විශාලතම නගරය වන අතර ජකර්තා, සුරබායා, බන්දුං සහ මේදන් වලින් පසු රටේ පස්වන විශාලතම නාගරික මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් ID රුපියා
  • භාෂාව ඉන්දුනීසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක