හඳුන්වාදීම

මදුරෙයි යනු ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ ප්‍රධාන නගරයකි. එය තමිල්නාඩුවේ සංස්කෘතික අගනුවර වන අතර මදුරෙයි දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය ද තමිල්නාඩුවේ තුන්වන විශාලතම නගරය ද ඉන්දියාවේ 44 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය ද වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක