හඳුන්වාදීම

මැඩ්රිඩ් යනු ස්පා .් of යේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. නගරයේ ජනගහනය මිලියන 3.3 කට ආසන්න වන අතර නාගරික ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් මිලියන 6.5 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක