හඳුන්වාදීම

මැඩිසන් යනු එක්සත් ජනපද විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ඩේන් ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. 1 ජුලි 2018 වන විට, මැඩිසන්ගේ ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 258,054, එය ජනගහනය අනුව විස්කොන්සින් හි දෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය, මිල්වෞකි වලින් පසුව සහ එක්සත් ජනපදයේ 81 වන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි