හඳුන්වාදීම

මැකාවු යනු දකුණු චීන මුහුද අසල බටහිර පර්ල් ගඟ ඩෙල්ටාවේ පිහිටි නගරයකි. එය චීනයේ විශේෂ පරිපාලන කලාපයක් වන අතර චීනයේ ප්‍රධාන භූමි ප්‍රදේශවලින් වෙනම පාලන හා ආර්ථික පද්ධති පවත්වාගෙන යයි.

  • මුදල් MO pataca
  • භාෂාව චීන, පෘතුගීසි