හඳුන්වාදීම

ලියොන් හෝ ලියොන්ස් යනු ප්‍රංශයේ තුන්වන විශාලතම නගරය සහ දෙවන විශාලතම නාගරික ප්‍රදේශයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ පැරීසියට දකුණින් කි.මී. 470 (සැතපුම් 292) ක්, මාර්සෙයි සිට කි.මී. 320 ක් (සැතපුම් 199 ක්) උතුරින් සහ ශාන්ත-එටියන් සිට ඊසාන දෙසින් කි.මී. නගරයේ පදිංචිකරුවන් ලියොනොයිස් ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක