හඳුන්වාදීම

ලුගානෝ යනු දකුණු ස්විට්සර්ලන්තයේ ඉතාලියට මායිම්ව ඇති ටිසිනෝ හි ඉතාලි කතා කරන කැන්ටන්හි පිහිටි නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක