හඳුන්වාදීම

ලුඩියානාව යනු ඉන්දියාවේ පන්ජාබ් ප්‍රාන්තයේ ලුඩියානා දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක