හඳුන්වාදීම

ලක්නව් යනු ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර එය නාමික දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කොට් of ාශයේ පරිපාලන මූලස්ථානය ද වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක